Katalog Let It GROW Again!

Katalog vydaný k výstavě Belvedere na Hluboké - Let It GROW Again!

990 Kč
Kontrola zásob...
Detail produktu

K výstavě "Belvedere na Hluboké - Let It GROW Again!" byla, ve spolupráci s nakladatelstvím KANT – Karel Kerlický, vydána výpravná česko-anglická publikace, která se zaměřuje na interpretační možnosti v přístupu k umění a zdůrazňuje důležitost znalosti metodologie pro porozumění zobrazení stromu v kulturních dějinách. Případové studie v knize poskytují přehled interpretativních nástrojů, které lze aplikovat pomocí metod jako ikonografie, psychoanalýza, fenomenologie nebo strukturalismus. Autory, kteří se svými úvahami podíleli na vzniku knihy, jsou Ondřej Dadejík, Josef Fulka, Miroslav Haľák, Peter Megyeši, Peter Michalovič, Monika Mitášová, Stella Rollig, Aleš Seifert, Michal Šedík, Zuzana Štefková, Marián Zervan. Design knihy vytvořila Jana Vahalíková, tisk zajistila Tiskárna Helbich, a.s. Brno, na ekologickém papíře s certifikáty FSC & Green Range, který dodala společnost EUROPAPIER BOHEMIA.

Růst jako otázka a výzva! Výrok o podpoře růstu v souvislosti s tématem stromu ve výtvarném umění odpovídá významným a dalekosáhlým změnám ve vztahu člověka k přírodě. Od nejstarších jeskynních maleb zobrazujících již neexistující faunu a flóru až po současné umělecké zpracování environmentálních motivů nás provázejí otázky po původu toho, co nazýváme přírodou a bytím, ale také obavy o udržitelnost života, jak jej známe. Na tyto otázky a obavy reagujeme vymýšlením příběhů, pohádek, legend a mýtů a inspirováním se fungováním rostlin a živočichů. Strom je jedním z nejfrekventovanějších uměleckých, ale i sakrálních motivů. Je podnětným objektem naší fantazie a zároveň i nenahraditelným zdrojem obživy a materiálu, díky čemuž se stal středem zájmu napříč kulturami. Cestou, jak ukázat šíři a význam tak zásadního
tématu v umění, je zaměřit se právě na společné vlastnosti různých přístupů k tomuto monumentálnímu přírodnímu organismu. V nepřeberném množství artefaktů a uměleckých děl sehrává strom jako kompoziční středobod převážně tyto role: I.) prostředník mezi nadpřirozenou sférou a reálným světem, II.) inspirativní forma, III.) neodmyslitelná součást přírody, která je nositelem našich tužeb, očekávání a nadějí. Ať
už jako mytické médium, krásný útvar, prototyp schématu nebo apel na ochranu životního prostředí je strom svědkem civilizačního pokroku a současně lidského úpadku. Nechat ho v tomto kontextu růst znamená dát prostor inspirativní síle stromu a zamyslet se nad jeho významem pro naši společnost.