Obchodní podmínky

Příspěvková organizace Jihočeského kraje, 

se sídlem Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00073512

DIČ: neplátce

Zřizovací listina Alšovy jihočeské galerie vydána 1. 10. 2001 Jihočeským krajem umožňuje prodej katalogů, tiskovin, upomínkových předmětů a zboží propagujícího předmět činnosti (dále jen „produkty“) a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.ajg.cz
a prostřednictvím prodejních míst na pobočkách Alšovy jihočeské galerie (dále jen „pokladny AJG“).


1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) příspěvkové organizace Alšovy jihočeské galerie (dále jen „prodávající“), se sídlem: Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00073512, DIČ: neplátce, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo na pokladnách AJG prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ajg.cz s přechodem z počáteční fáze rezervování, objednávání nebo nakupování do webového nákupního košíku (dále souhrnně „webová stránka“).  Na webové stránce jsou také umístěny informace o pokladnách AJG a organizačních složkách Prodávajícího spojených s prodejem, jakož i další informace o činnostech Prodávajícího.

1.2. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

1.3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.

1.4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. OSOBNÍ ÚDAJE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující vkládat produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení produktů a způsob platby. Prodávající nabízí pro různé druhy produktů podle provozních možností, času nákupu a stanovených podmínek různé způsoby platby a doručení, respektive vyžaduje od kupujícího různý rozsah registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Prodávající je oprávněn nepřesné a nepravdivé osobní údaje vymazat.

2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.

2.4. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt („vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také též souhrnně „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, hmotnost, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi
(e-mailem, telefonicky, písemně).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
- platba v hotovosti/kartou v pokladně prodávajícího;
- platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
- platba na fakturu se sjednanou splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek).

4.2. Předem zaplacené zboží (například knihy, propagační zboží jako trička apod.) si lze osobně vyzvednout na výdejním místě určeném pro zboží nejdříve následující pracovní den od 12 hodin po uhrazení objednávky. Vybraný sortiment zboží je k dispozici v pokladnách prodávajícího pro přímý nákup kartou/hotově bez předchozího objednání a zaplacení prostřednictvím internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že takový sortiment nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a doručením produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů včetně DPH.

4.4. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, pokud se jedná o smlouvu o:
a) poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel, není-li podnikatelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit osobně, písemně nebo e-mailem. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3. Pokud dojde nákupem produktů k uzavření kupní smlouvy v pokladně prodávajícího nebo smluvního prodejce jen na základě předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky (bez uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě) nebo bez jakékoliv předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky, nemůže spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit.

5.4. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli rozhodnutím prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ

6.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:
- osobní odběr na prodejních místech prodávajícího;
- poštou po ČR (PPL či Zásilkovna);
- poštou mimo ČR.

6.2. Jednotlivé způsoby přepravy a doručení jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jakou konkrétní službu nebo zboží jde, respektive podle času nákupu. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o výdejním místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží. Předem zaplacené zboží (například knihy, propagační zboží jako trička apod.)
si lze osobně vyzvednout na výdejním místě určeném pro zboží nejdříve následující pracovní den
od 12 hodin po uhrazení objednávky. Vybraný sortiment zboží je k dispozici v pokladnách prodávajícího pro přímý nákup kartou/hotově bez předchozího objednání a zaplacení prostřednictvím internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že takový sortiment nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu.

6.3. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, vnější poškození zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné neúplnou nebo poškozenou zásilku ihned oznámit e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.7. Lhůta doručení pro zboží je zpravidla do 3 pracovních dnů po předání přepravci. Pokud je zboží skladem, je dodáváno přepravci zpravidla do 1 pracovního dne.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.9. Pokud si kupující zakoupené zboží nevyzvedne do 10 měsíců od okamžiku jeho zakoupení, propadne toto zboží zpět prodávajícímu bez jakékoliv náhrady kupujícímu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
b) hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e)   vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného
za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, kvůli opotřebení způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v hlavní pokladně Alšovy jihočeské galerie (Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.5. V případě uplatnění reklamace písemnou formou je spotřebitel informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do 2 pracovních dnů.

7.6. Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny složenkou či na účet, dle dohody.

7.7. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně
jiným způsobem.

7.8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- odstranění vady opravou věci;
- přiměřenou slevu z kupní ceny;
- odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího,
to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li
si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

7.10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.11. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.12. Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí:
došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
použil-li kupující věc ještě před objevením vady; nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.14. Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA

9.1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich poskytuje prodávající 5 dní v týdnu (po–pá) 8:00 – 14:00 hodin na eshop@ajg.cz, melmer@ajg.cz, tel.: +420 702 221 299 (Jan Melmer). Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, z provozních důvodů.

9.3. Odběrným (výdejním) místem pro zboží objednané v internetovém obchodě je hlavní pokladna Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Provozní doba pro účely výdeje zboží objednaného z internetového obchodu, viz: https://www.ajg.cz/vstupne-a-oteviraci-doba.html 

9.4. Vybraný sortiment zboží lze zakoupit i bez předchozí platby v internetovém obchodě přímo v pokladnách prodejce. Provozní doba viz: https://www.ajg.cz/vstupne-a-oteviraci-doba.html 

9.5. Kupující je o doručení objednaného zboží nebo o jeho připravenosti k osobnímu odběru informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy jsou závislé na způsobu dopravy, který si kupující zvolí v rámci svého košíku.

9.6. V případě osobního odběru objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu nebo je hrazena na dobírku při převzetí produktu, může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti.
Bez předložení některého z relevantních dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.

10.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa adr.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonického podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.

10.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.5. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

10.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Hluboké nad Vltavou dne 30. 12. 2022


Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Informace poskytovaná ve smyslu článku 12 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

  1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů.

Správce Vašich osobních údajů je Alšova jihočeská galerie, příspěvková organizace, se sídlem Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen „AJG“).

  1. Zpracování osobních údajů

  1. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vás“ nebo „Vy“) nám slouží pro zajištění naší činnosti příspěvkové organizace, která plní funkci muzea. Posláním
je získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat.

  1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto právních základech:

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme vždy, kdy bychom Vám chtěli začít posílat informace o našich činnostech, nebo Vám poskytovat např.: obchodní služby apod.

Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich
by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookies slouží celé řadě účelů. Používáme
je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

Uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např.: darovací/kupní smlouvy, smlouvy o dílo/smlouvy o spolupráci či smlouvy o pracovním poměru.

Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou.

Zpracování pro účely oprávněných zájmů AJG nebo třetí strany

Prostory AJG a jednotlivých poboček jsou hlídány kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu k zajištění bezpečného prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich návštěvníků a zaměstnanců.

Oprávněným zájmem AJG je také přímá komunikace s klienty a partnery AJG, kterých si velmi vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti, které plníme v rámci činnosti muzea.

Fotografie a videa v rámci návštěvy AJG

Vernisáže/doprovodné programy/komentované prohlídky/edukační programy, které jsou pořádány pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií a případně natáčení videí. Vybrané fotografie pak dále zveřejňujeme na webu AJG, na profilech sociálních sítí AJG, na fotogaleriích dostupných
na internetu či na YouTube. Fotografie jsou v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.

Jedná se o běžné dokumentování v rámci vernisáží/doprovodných programů/komentovaných prohlídek/edukačních programů, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dohlížíme na to, aby naši návštěvníci, kterých si vážíme, nebyli zobrazováni v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti.  V případě,
že zjistíte u zveřejněných fotografiích/videích, že by Vás zobrazovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme příslušná opatření v souladu s Vaším přáním.

Další podmínky ochrany osobních údajů

Na konkrétní situaci záleží, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O existenci takové povinnosti a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme vždy v daném konkrétním případě informovat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého mohou pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiku návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje

Zpracovávané osobní údaje, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů
je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek nebo informačních systémů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci pracující s osobními údaji jsou oprávněnými zaměstnanci AJG, smluvní partneři AJG, kteří zajišťující provozní činnosti webového rozhraní a poskytující software AJG. Přístup
ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Databáze AJG s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

AJG může předat osobní údaje pouze, pokud zajistí ochranu dat. Primárním způsobem zajištění institucionální ochrany dat, kterou AJG použije, jsou standardní smluvní doložky.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby.

Doby, po které jsou u nás osobní údaje uloženy, jsou stanoveny z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracování, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly nebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Jednou ze součástí AJG je archiv AJG, který uchovává doklady o činnosti. Všechny zákonem stanovené doby skartace písemností jsou upraveny vnitřním předpisem AJG.

Kamerové záznamy jsou uchovávány pouze po minimální potřebnou dobu.

3. Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Právo na přístup k osobním informacím

Máte právo získat od AJG informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a máte nárok získat kopii těchto údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše údaje – pokud budou nepřesné, opravili. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale je zde nutná součinnost s Vámi.

Právo na výmaz – právo být zapomenut

Máte právo aby AJG -  pokut o to požádáte – Vaše údaje vymazala.

Pokud je však zpracování Vašich údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu projevu a informace, pro splnění našich právních povinností nebo pro činnost muzea, nebude možné Všemu požadavku vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo si to budete přát.

Právo přenositelnosti údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smluvního vztahu, máte právo na poskytnutí dat ve formátu, který můžete přenést k jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících
se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou Vaše údaje již zpracovávány.

4.  Existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování na souhlasu uděleném před jeho odvolání

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vašeho uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

5.  Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Telefonní číslo: +420 387 967 041, e-mail: office@ajg.cz 

U našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete uplatnit svá práva, která Vám náleží. Vzhledem k tomu, že jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje pouze Vám, může být požadováno prokázání Vaší totožnosti.

6.  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že AJG při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.