Ochrana osobních údajů

Informace poskytovaná ve smyslu článku 12 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

  1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů.

Správce Vašich osobních údajů je Alšova jihočeská galerie, příspěvková organizace, se sídlem Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen „AJG“).

  1. Zpracování osobních údajů

  1. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vás“ nebo „Vy“) nám slouží pro zajištění naší činnosti příspěvkové organizace, která plní funkci muzea. Posláním
je získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat.

  1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto právních základech:

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme vždy, kdy bychom Vám chtěli začít posílat informace o našich činnostech, nebo Vám poskytovat např.: obchodní služby apod.

Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich
by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookies slouží celé řadě účelů. Používáme
je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

Uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např.: darovací/kupní smlouvy, smlouvy o dílo/smlouvy o spolupráci či smlouvy o pracovním poměru.

Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou.

Zpracování pro účely oprávněných zájmů AJG nebo třetí strany

Prostory AJG a jednotlivých poboček jsou hlídány kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu k zajištění bezpečného prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich návštěvníků a zaměstnanců.

Oprávněným zájmem AJG je také přímá komunikace s klienty a partnery AJG, kterých si velmi vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti, které plníme v rámci činnosti muzea.

Fotografie a videa v rámci návštěvy AJG

Vernisáže/doprovodné programy/komentované prohlídky/edukační programy, které jsou pořádány pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií a případně natáčení videí. Vybrané fotografie pak dále zveřejňujeme na webu AJG, na profilech sociálních sítí AJG, na fotogaleriích dostupných
na internetu či na YouTube. Fotografie jsou v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.

Jedná se o běžné dokumentování v rámci vernisáží/doprovodných programů/komentovaných prohlídek/edukačních programů, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dohlížíme na to, aby naši návštěvníci, kterých si vážíme, nebyli zobrazováni v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti.  V případě,
že zjistíte u zveřejněných fotografiích/videích, že by Vás zobrazovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme příslušná opatření v souladu s Vaším přáním.

Další podmínky ochrany osobních údajů

Na konkrétní situaci záleží, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O existenci takové povinnosti a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme vždy v daném konkrétním případě informovat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého mohou pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiku návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje

Zpracovávané osobní údaje, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů
je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek nebo informačních systémů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci pracující s osobními údaji jsou oprávněnými zaměstnanci AJG, smluvní partneři AJG, kteří zajišťující provozní činnosti webového rozhraní a poskytující software AJG. Přístup
ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Databáze AJG s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

AJG může předat osobní údaje pouze, pokud zajistí ochranu dat. Primárním způsobem zajištění institucionální ochrany dat, kterou AJG použije, jsou standardní smluvní doložky.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby.

Doby, po které jsou u nás osobní údaje uloženy, jsou stanoveny z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracování, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly nebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Jednou ze součástí AJG je archiv AJG, který uchovává doklady o činnosti. Všechny zákonem stanovené doby skartace písemností jsou upraveny vnitřním předpisem AJG.

Kamerové záznamy jsou uchovávány pouze po minimální potřebnou dobu.

3. Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Právo na přístup k osobním informacím

Máte právo získat od AJG informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a máte nárok získat kopii těchto údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše údaje – pokud budou nepřesné, opravili. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale je zde nutná součinnost s Vámi.

Právo na výmaz – právo být zapomenut

Máte právo aby AJG -  pokut o to požádáte – Vaše údaje vymazala.

Pokud je však zpracování Vašich údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu projevu a informace, pro splnění našich právních povinností nebo pro činnost muzea, nebude možné Všemu požadavku vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo si to budete přát.

Právo přenositelnosti údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smluvního vztahu, máte právo na poskytnutí dat ve formátu, který můžete přenést k jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících
se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou Vaše údaje již zpracovávány.

4.  Existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování na souhlasu uděleném před jeho odvolání

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vašeho uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

5.  Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Telefonní číslo: +420 387 967 041, e-mail: office@ajg.cz 

U našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete uplatnit svá práva, která Vám náleží. Vzhledem k tomu, že jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje pouze Vám, může být požadováno prokázání Vaší totožnosti.

6.  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že AJG při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.